Å-rummet invigs - Parken med biologisk mångfald och vattenhantering

Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, inviger Å-rummet genom att klippa bandet. Foto: Järfälla Kommun

I Barkarbystaden, i nordvästra delen av Stockholm, har nyligen parken Å-rummet öppnat. Det långsträckta parkområdet har inte bara grönska och promenadstråk, utan spelar också en avgörande roll för att förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån.

Parken är placerad bredvid den nya kollektivtrafiksknutpunkten i Järfälla, och sträcker sig mellan de nya kvarteren i stadsdelen.

Genom noggrant planerad design har 5 400 ton lera grävts bort för att skapa en å-fåra där Bällstaån nu slingrar sig genom parkområdet. Stenar och stockar har placerats för att gynna djurliv och naturligt ekosystem. Särskild uppmärksamhet har lagts på att säkerställa att stenarna är av rätt typ, för att inte skada fisken i Bällstaån.

b
Bällstaån börjar i kommundelen Viksjö i Järfälla och rinner mot sydost, passerar Veddesta och Barkarby, och rinner så småningom ut i Ulvsundasjön som är en del av Mälaren. Foto: Järfälla kommun

Främjande av Biologisk Mångfald

Längs å-fåran har strandängsmattor och torrängsmattor planterats. Dessa vegetationstyper bidrar inte bara till att filtrera vattnet i Bällstaån, utan stödjer också en rik biologisk mångfald. Växtmattorna är konstruerade för att klara av höga vattenflöden och svämmas över vid behov, vilket gör dem effektiva i att hantera skyfallsregn.

Estetik och Mötesplatser

För att skapa en attraktiv och funktionell miljö har träd planterats längs med å-fåran, vilket ger både grönska och skugga. Parken är utformad för att inte bara uppnå miljökvalitetsnormer för vatten, utan också för att vara en plats där människor kan njuta av utegym, stora trädäck, och uteserveringar.

b
Å-rummet ligger intill Bällstaån och här finns bland annat ett utegym. Foto: Järfälla kommun

Källa: Järfälla kommun