Naturreservatet Strömbäck-Kont får stärkt skydd

Naturlig strand vid Kont. Foto: Umeå kommun

Umeå kommun har antagit nya föreskrifter och en skötselplan för Strömbäck-Konts naturreservat med syftet att förbättra skyddet och bevara dess höga naturvärden. Fokus ligger på att bekämpa invasiva arter som vresros, lupiner och mink för att säkerställa långsiktig hälsa för området. Kommunen tar även över tillsynen från Länsstyrelsen.

En betydande förändring är införandet av en hastighetsbegränsning på sju knop för båtar och vattenskotrar i hela reservatet. Denna åtgärd minskar vågsvallet och dess negativa påverkan på bottnarna och undervattensvegetationen, viktiga för bland annat gädda och abborre.

För att gynna den vitryggiga hackspetten planerar kommunen åtgärder såsom trädgallring och skapande av högstubbar av lövved. I vissa områden, som Flakaskär, kommer brandefterliknande åtgärder att utföras för att återskapa naturvärden liknande dem efter skogsbränder.

För att öka tillgängligheten i området byggs fler rastplatser med eldplats. Samtidigt kommer två toaletter att bytas ut under 2024 vid Verksundet och Tjuvvarpet. Eldning är fortsatt endast tillåten vid avsedda grillplatser.

Källa: Umeå kommun