Friluftsliv för alla - Skydda fjällens tillgänglighet

Foto: Delfina Iacub / Unsplash

Svenskt Friluftsliv representerar cirka två miljoner medlemskap, och fjällen utgör en central plats för friluftsliv i Sverige. Vi anser att renmarksutredningens delbetänkande riskerar att minska tillgängligheten i fjällen och på sikt inskränka på allemansrätten. Mer fokus bör ligga på att skapa en plattform för samarbete och dialog mellan berörda intressenter.

Svenskt Friluftsliv har fått möjligheten att lämna synpunkter på renmarksutredningens delbetänkande. Fjällvärlden är en attraktiv plats för många som utövar friluftsaktiviteter. För många är fjällvistelse mer än bara jakt och fiske; det är en livsstil och en källa till fysisk aktivitet och välbefinnande. Tillgänglighet och möjlighet att röra sig i fjällen är avgörande för att upprätthålla denna livsstil. Statistiken talar sitt tydliga språk:

  • 1,2 miljoner svenskar fiskar varje år
  • 300 000 svenskar jagar varje år
  • 700 000 svenskar vandrar i fjällen varje år

"Utredningen är principiellt viktig för oss ur ett tillgänglighetsperspektiv. För många innebär friluftsliv i fjällen att man utövar flera olika aktiviteter under samma resa, exempelvis fiske, vandring, paddling, boende och cykling. Även om delbetänkandet i detta skede fokuserar på jakt och fiske ser vi en risk att utredningen på sikt kommer att urholka allemansrätten,” säger Cecilia Magnusson, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Allemansrätten är en unik möjlighet i Sverige som möjliggör för alla att vistas i skog och mark. Detta är en viktig grund för den svenska folkhälsan, eftersom många mår bra av att vistas i naturen. Vi anser att allemansrätten måste värnas och att staten ska säkerställa tillgängligheten för alla, både i fjällområden och i övriga landet.