400 mkr i EU-stöd till Europas största vattenvårdsprojekt

Närmare 400 miljoner kronor satsas på att förbättra vattenmiljöer, minska klimatförändringarnas effekter och att stärka hotade fisk- och musselbestånd i södra Sverige. Foto: Länsstyrelsen Skåne

EU stödjer Länsstyrelsen Skåne i att starta Europas största vattenrestaureringsprojekt med 400 miljoner kronor. Projektet syftar till att förbättra vattenmiljöer, minska klimatförändringarnas påverkan och stärka hotade fisk- och musselbestånd i södra Sverige genom restaurering av vattendrag, våtmarker och kustvatten.

– Det är oerhört glädjande och smått fantastiskt att vi på första försöket fick till det största Life Nature SAP-projektet någonsin sett till bidrag från EU. Vi startar i höst och håller på ända till 2031 med insatser i nio län i södra Sverige, berättar projektledaren Karin Olsson på Länsstyrelsen Skåne som driver Improve Aquatic LIFE, som projektet heter.

Under sju år ska projektet genomföra över 500 åtgärder i 20 vattendrag. Det innebär att man tar bort vandringshinder, återskapar svämplan, restaurerar våtmarker och återställer livsmiljöer för vattenlevande djur som fiskar i både vattendrag och kustvatten.

– ­I Improve Aquatic LIFE kopplar vi ihop myndigheter, forskning och ideella organisationer. Att aktörer från olika håll samarbetar och genomför storskaliga projekt är nyckeln till en långsiktig effektiv restaurering och hållbar vattenförvaltning, säger projektkoordinator Vibeke Lirås och tillägger att mångfalden av aktörer och åtgärder inom projektet är av central betydelse för att projektet ska bli framgångsrikt.

De skånska åtgärderna omfattar cirka 50 miljoner kronor och inkluderar insatser i Rönne å, Råån, Kävlingeån, Vramsån och kustvatten.

Åtgärderna innebär:

  • Återskapande av stenrev i kustvatten och avlägsnande av vandringshinder i vattendrag för att stärka fiskbestånd och biologisk mångfald. Det förbättrar också möjligheterna för rekreation och naturturism.
  • Särskild uppmärksamhet riktas mot hotade arter som lax, havsnejonöga och ål genom förbättrade passager och livsmiljöer, vilket kan öka överlevnaden och produktionen av dessa arter.
  • Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda hotade i regionens vatten, återintroduceras för att fungera som naturliga reningsverk och bidra till förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.
  • För att motverka översvämningar och torka i ett förändrat klimat, återställs vattendragens naturliga hydrologi genom återskapande av våtmarker och svämplan.

– I Skåne ska vi lägga ut sten i havet på ett par ställen. Det blir en historisk händelse av två anledningar. Dels blir det de första större stenrevsrestaureringarna i Skåne. Men det blir också en symbolisk start för arbetet med att börja återställa delar av de skador som det historiska stenfisket orsakade på Skånes kustmiljöer, säger marinbiolog Jonas Gustafsson på Länsstyrelsen Skåne.

Källa: Länsstyrelsen Skåne