Nya dammar för groddjuren i Råcksta träsk

Västra bryggan vid Råcksta träsk Foto: Wikimedia Commons

Råcksta träsks våtmarker, i västra Stockholm, genomgår utveckling för att gynna grodor och andra amfibier. Stockholms stad har skapat nya dammar och övervintringsplatser öster om Råcksta träsk för att förbättra livsmiljöerna för dessa djur och växter.

Många småvatten, som är avgörande för grodornas överlevnad, har försvunnit, vilket har resulterat i en minskning eller fullständig försvinnande av dessa djur på många platser. Genom att återskapa småvatten och övervintringsplatser kan groddjuren återhämta sig.

b
Råcksta träsk sett från sydväst höstetid 21 mars 2024. Foto: Wikimedia Commons
b
Råcksta träsk bottenfrusen vintertid, söderifrån. Foto: Wikimedia Commons

För att uppnå detta har en befintlig damm vid Råcksta träsk utvidgats, och två nya dammar har skapats specifikt för grodor och salamandrar. Övervintringsplatser har konstruerats bredvid dammarna genom att stapla stenar för att skapa hålrum, täckta med ett tjockt jordlager. Dessa platser erbjuder frostfria gömställen där grodor, kräldjur och andra smådjur kan tillbringa vintern. Eftersom groddjur är växelvarma och inte kan reglera sin egen kroppstemperatur som däggdjur och fåglar, är dessa platser avgörande för deras överlevnad.

På toppen av övervintringsplatserna har ekar och buskar planterats för att främja fåglar och pollinerande insekter som fjärilar, humlor och vilda bin.

För att göra det möjligt för besökare att uppleva livet i dammarna har bryggor och träspänger byggts vid alla tre dammarna, vilket ger dem möjlighet att komma närmare vattnet.

Källa: Stockholm Stad