Regeringen föreslår höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning

Match mellan Brynäs - Leksand. Foto: Wikimedia Commons

Inför budgetpropositionen för 2025 presenterar Finansdepartementet flera skatteförslag som kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Ett av förslagen som presenterades var höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare.

I promemorian föreslås att beloppsgränsen för avgiftsfri ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet i 7 kap. Inkomstskattelagen höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp. Eftersom det finns ett samband mellan socialförsäkringssystemet och socialavgiftssystemet ska sådan avgiftsfri ersättning till idrottsutövare varken vara sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande. Idrottsföreningen ska inte heller göra skatteavdrag på den avgiftsfria ersättningen.

– För att stärka idrottsrörelsen och underlätta för både idrottsutövare som idrottsföreningar har vi remitterat förslag på att höja beloppsgränsen för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare från en ideell förening. Det skulle innebära lägre kostnader för ideella föreningar och möjliggör en högre avgiftsfri ersättning till utövarna, säger socialminister Jakob Forssmed.

Förslagen kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst och det är inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna väljer att gå vidare med de nedan upptagna skatteförändringarna. Om de förslag som nu remitteras kommer att presenteras i regeringens höstbudget blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med höstbudgeten.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2024.

Källa: Regeringskansliet