Bästeträsk föreslås bli en av södra Sveriges största nationalparker

Bästeträsk. Fotograf: Magnus Martinsson, länsstyrelsen Gotland

Sedan 2019 pågår ett arbete för att utveckla ett förslag till en ny nationalpark i norra Gotland. Nationalparken föreslås namnges efter Gotlands största sjö, Bästeträsk, som är belägen centralt i området. Samverkan sker mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland för att bilda nationalparken.

Området har stort, ostört landskap med rik biologisk mångfald. Förslaget innebär att Sveriges nästa nationalpark föreslås vara Bästeträsk, som sträcker sig över cirka 7 000 hektar och därmed blir en av de största i södra Sverige. Förslaget inkluderar parkens avgränsning, regleringar och skötselinriktning, samt planer för entréer och besöksanordningar.

− Att bilda nationalpark av detta unika landskap på norra Gotland innebär att den värdefulla naturen och de hotade djur- och växtarterna skyddas långsiktigt. Vi underlättar dessutom för människor att uppleva det här fina området, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Området kring sjön har formats av Gotlands milda klimat och kalkrika mark. Det består av kala hällmarker, tallskogar, alvarmarker, myrar, kärr, sjöar och havsmiljöer som utgör livsmiljöer för hotade arter. Människor har länge levt här och deras närvaro är tydlig genom forn- och kulturlämningar. Fortsatt betesdrift är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden.

− För att tillgängliggöra nationalparkens naturvärden och upplevelsevärden kommer vi bland annat att anlägga vandringsleder och ta fram naturvägledning och annan information, säger Ola Larsson, projektledare på Naturvårdsverket.

Alla som vill kan senast den 14 juni 2024 lämna synpunkter på förslaget.

Källa: Naturvårdsverket