Svenska Badbranschen enas för en säkrare och starkare framtid

Evenemanget präglades av engagemang, inspirerande presentationer och konkreta planer för att stärka branschen. Foto: Svenska badbranschen

Nyligen samlades aktörer från Svenska Badbranschen i Umeå för Framtidsträffen. Evenemanget blev en viktig plattform för branschen att diskutera och främja samverkan. Deltagarna betonade behovet av att definiera tydliga yrkesroller för att säkerställa säkrare anläggningar. Det var en dag fylld med engagerande presentationer och inspirerande idéer.

Här är några av de viktigaste diskussionspunkterna:

  1. Samlad branschstyrka: En stark betoning lades på att branschen behöver en förenad röst och stödja varandra i framtiden. Det handlar om att definiera tydliga yrkesroller och säkra anläggningarnas säkerhet.

  2. Uppmuntran till unga: De olika och spännande mötena med badgäster i alla åldrar lyftes fram som en viktig del av arbetet inom badanläggningar. Dessutom uppmuntrades unga människor att överväga att arbeta inom badbranschen.

  3. Kompetens och utbildning: Diskussioner fokuserade på utbildningsinsatser och kompetensstandarder inom badbranschen. Det var ett starkt behov av yrkesbedömare för att stödja medarbetare vid introduktion och kompetensutveckling.

  4. Samarbete med Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingen såg möjligheter att förbättra samarbetet och statistikrapporteringen för lediga tjänster, och de övervägde ett jobbspår inom bad.

  5. Målgrupper och introduktioner: Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen i Umeå identifierade intresserade målgrupper och föreslog samarbeten för matchning och jobbintroduktioner.

Alla var eniga om att badbranschen har en brist på arbetskraft och att det är nödvändigt att gemensamt investera för att möta detta behov. Kari Tryde, Kompetensansvarig på Svenska Badbranschen, bekräftade detta och pekade på behovet av samarbete och erfarenhetsutbyte mellan anläggningar.

Framåtsyftande planer inkluderade fortsatt samverkan mellan anläggningar, planering av arbetsplatsträffar för olika målgrupper samt samordning av utbildningsinsatser inom Norrlandsregionen. Dessutom var en möjlig träffpunkt i Örnsköldsvik i mars 2024 på agendan.

Ett av huvudsyftena med projektet är att underlätta för personer som idag står utanför branschen att både se möjligheter med och komma in i yrket. Initiativen kring vuxenutbildningen i Borås och Piteå pekades ut som utmärkta exempel på hur detta kan uppnås. Owe Marstorp från Nordiskt Valideringsforum sammanfattade detta som ett positivt steg framåt.

Framtidsträffen i Umeå har markerat en viktig stund för Svenska Badbranschen, där samverkan och framåtsyftande planer är nyckeln till en ljus framtid för branschen och dess medarbetare.

bild
Patrik Samuelsson, Verksamhetschef Umeå kommun och medlem i Svenska Badbranschens styrelse. Foto: Svenska Badbranschen

Källa: Svenska badbranschen