Start på klimatprojekt i Björnsträdgård

Projektområdets omfattning och placering. Illustration: Nivå landskapsarkitektur

Nu startar Stockholms stad ett klimatprojekt i nordvästra delen av Björns trädgård. Sex befintliga träd är inte tillräckligt livskraftiga och behöver tas ned. Alla ersätts med nya träd. Samtidigt anläggs bättre växtbäddar för träden och hanteringen av dagvatten förbättras på platsen. Projektet kommer även att bidra till en förbättrad framkomlighet för gående på platsen.

Projektets åtgärder. Illustration: Nivå landskapsarkitektur

Målet med arbetet är att förbättra hanteringen av det lokala dagvattnet. Regnvattnet ska ledas till nya bättre växtbäddar för träden. Växtbäddarna fylls med biokol och stenkross för att träden ska trivas och utvecklas. Det ger trädens rötter bättre utrymme och luftutbyte. Genom att utnyttja lokalt dagvatten för bevattning av gatu- och parkträden skapas ett bättre lokalklimat. Åtgärderna minskar risken för översvämning för närliggande fastigheter och tunnelbaneentrén vid framtida skyfall. Träden får även bättre förutsättningar att klara extrem torka då växtbäddarna blir som ett vattenmagasin. Framkomligheten för gående förbättras genom att vissa ytor med grus istället beläggs med plattor och att placeringen av några träd justeras något.

– Projektet är efterfrågat och vi har fått flera positiva reaktioner. Nu tar vi hand om regnvattnet och leder det till trädens växtbäddar och lägger plattor på vissa ytor som idag är grusade. Då slipper förbipasserande gå slalom mellan vattenpölarna som tidigare bildats vid regn och framkomligheten blir bättre för gående till och från tunnelbanan, parken och för gästerna som ska till uteserveringarna. Vi tar även hand om träd som inte längre är livskraftiga och ersätter dem med nya, säger Ewa Reuterbrand, landskapsarkitekt på trafikkontoret, Stockholms stad.

På tisdag den 28 september startar arbetet med att sätta upp stängsel runt den första byggetappen. Totalt kommer sex träd att tas ned och ersättas av nya. De träd som inte längre är livskraftiga och därför ska bytas ut är två lindar som står längs med Götgatan framför Max, tre pilar som står mittemot Babylon och en pil som står vid gaveln på förskolans byggnad/Dosthoffska huset.

Under byggtiden påverkas framkomligheten

Under arbetet kommer främst gående på platsen att påverkas och behöva ledas om runt arbetsområdena. Den första byggetappen omfattar området på gångbanan längs Götgatan och Max. Det andra området är öster om tunnelbaneentrén, längs med trappan och trädraden framför Babylon fram till förskolans byggnad/Dosthoffska huset. Trappan öster om Babylon kommer då vara avstängd. Senare i höst kommer arbeten ske invid Max mittemot tunnelbaneentrén samt utanför Babylon. Då kommer trappan väster om Babylon upp mot Stockholms Moské att vara avstängd. Det kommer bli trångt under byggtiden.

Tidplan
Arbetet startar den 28 september 2021 och planeras bli färdigt vintern 2021/2022.