Byggare i Ängelholm tjänar på att bygga hållbart

Stationsområdet i Ängelholm ska bli en grön stadsdel som bidrar till hållbar utveckling. När området är klart väntas cirka 2700 bostäder finnas på området. För att nå målet om en grön och hållbar stadsdel kommer de exploatörer som lever upp till kommunens hållbarhetskriterier att få en minskad kostnad för exploateringsbidraget som de betalar till kommunen. 

När ett nytt område planeras uppstår kostnader för till exempel allmänna platser, cykelvägar och gator, parker och annan infrastruktur. I Stationsområdet gäller det till exempel kostnader för att flytta Järnvägsgatan och för att anlägga parker. Kostnaderna ska fördelas mellan de fastighetsägare som får nya byggrätter i samband med planläggning. För stationsområdet i Ängelholm innebär det att exploatören betalar sin del av denna utbyggnadskostnad genom ett exploateringsbidrag till kommunen.  

– Vi behöver jobba på nya sätt för att nå målet om en hållbar stadsdel. Vi bygger Stationsområdet tillsammans med många andra och hållbarhetskriterierna uppmuntrar exploatörerna till att göra hållbara val, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

Om samtliga kriterier för hållbarhet uppfylls minskar det bidrag som exploatören ska betala till kommunen med hundra kronor per ljus BTA.

Hållbarhetskriterier

Alla Ängelholms kommuns hållbarhetskriterier ska nås för att få betala det lägre priset. Hållbarhetskriterierna handlar om allt från hur husen byggs till hur stor yta som ges till aktiviteter mellan husen.

Miljöcertifiering
Certifiering enligt Miljöbyggnad eller motsvarande för klassen Guld på de bostäder som byggs i området.

Parkeringsplatser
Maximal reducering av parkeringsplatser för bil enligt parkeringsstrategi. Bilpool ska ha miljöbilar och vara placerad inom ”gångavstånd”. Reducering med bilpool krävs inte för parkeringsplatser kopplat till handel och restaurang/café.