Två nya reservat i Kungsbacka

Särö. Foto: Wikimedia Commons

Kungsbacka har nyligen fått två nya reservatområden, Särö Nordanskog som är ett naturreservat och Lilla Äskhult som är ett kulturreservat. Dessa områden har etablerats av Länsstyrelsen i Halland med syfte att skydda värdefulla miljöer och främja möjligheter till friluftsliv i regionen.

Naturreservat i Särö

Särö Nordanskog har utsetts till naturreservat för att skydda den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturmiljöer. Området omfattar ek- och tallskog samt lövträd som lind, ask, lönn och hassel. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla skogens strukturer och funktioner som är viktiga för den biologiska mångfalden, samtidigt som området görs tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att hota de biologiska värdena. Närheten till Särö Västerskog, som har liknande naturvärden, ökar chanserna för långsiktig bevarande av dessa värden och möjliggör grön infrastruktur.

b
Bild från Länsstyrelsens reservatkarta som visar var Särö Nordanskog ligger.

Kulturreservat i Äskhult

Lilla Äskhult har utsetts till kulturreservat och har samma skyddsstatus som naturreservat, men med fokus på att bevara ett kulturarv från en specifik tidsepok. Lilla Äskhult är en liten jordbruksfastighet med starka kulturhistoriska band till den intilliggande bebyggelsen i kulturreservatet Äskhults by. Tillsammans bildar de en helhet som lyfter fram områdets unika historia. Länsstyrelsen vill genom kulturreservatet betona Lilla Äskhults historiska betydelse och dess samband med Äskhults by, samt främja forskning och kunskapsuppbyggnad om det äldre kulturlandskapet. Målet är också att utveckla området till ett attraktivt besöksmål och friluftsområde.

b
Gården Göttas i Äskhult by. Foto: Wikimedia Commons
b
Äskhults by. Foto: Wikimedia Commons