Nära 400 MSEK i EU-stöd till vattenvårdsprojekt i Södra Sverige

Fämtan, i norra Värmland, är ett av vattendragen som ingår i projektet. Foto: Länsstyrelsen Värmland

I höst inleds ett av Europas största vattenvårdsprojekt, Improve Aquatic LIFE. Nästan 400 miljoner kronor satsas på att förbättra vattenmiljöer, motverka klimatförändringarnas effekter och stärka hotade fisk- och musselbestånd i södra Sverige. Projektet fokuserar på att restaurera vattendrag, våtmarker och kustvatten.

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne i samarbete med Värmland samt ytterligare sju länsstyrelser, kommuner, forskare, centrala myndigheter och Sportfiskarna. Ansökan godkändes av EU

Lifeprogram i konkurrens med andra medlemsländer. Projektet sträcker sig från hösten 2024 till 2031 och omfattar insatser i nio län i södra Sverige, där totalt 20 vattendrag ska restaureras, från källflödena till havet.

Omfattande Åtgärder

Under sju år planeras över 500 åtgärder. Dessa inkluderar att ta bort vandringshinder, återskapa svämplan, anlägga våtmarker och återställa livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur i både vattendrag och kustvatten.

I Improve Aquatic LIFE samarbetar myndigheter, forskning och ideella organisationer. Samarbete mellan olika aktörer är viktigt för en långsiktig och effektiv restaurering samt hållbar vattenförvaltning. Mångfalden av aktörer och åtgärder är central för projektets framgång.

Åtgärder i Värmland

Åtgärderna i Värmland omfattar cirka 48 miljoner kronor och fokuserar på vattendragen Fämtans, Likans och Billans avrinningsområden. Insatserna inkluderar att:

  • Åtgärda vandringshinder och återställa vattendragen efter flottledsrensning. Detta skapar viktiga livsmiljöer som stärker fiskbestånd och biologisk mångfald, samt ger bättre förutsättningar för rekreation och ökad naturturism.
  • Förbättra passagelösningar och livsmiljöer för att öka överlevnaden och produktionen av hotade arter som lax och flodpärlmussla.
  • Återskapa våtmarker och svämplan för att förbättra vattendragens naturliga hydrologi, vilket motverkar negativa effekter av klimatförändringar, som översvämningar och torka.
  • Genomföra undersökningar före, under och efter åtgärder för att utvärdera deras effekter på miljön.

– Vi är väldigt glada att vara en del i det här arbetet. LIFE-projektet ger oss möjlighet att jobba långsiktigt med restaurering av vattendrag och våtmarker i länet. Detta är ett omfattande projekt som kommer göra mycket stor nytta för våra vatten och bidra till stort värde för vår natur, säger länsråd Emma Spak.

Källa: Länsstyrelsen Värmland