Ändringar av Natura 2000 ska rädda Tumlaren i Östersjön

Ett kadaver efter en ung Tumlare, 97 cm lång, ca 5 kg tung. Ystads Saltsjöbad 19 aug 2020. Foto: Wikimedia Commons/Foto: Jonn Leffmann

Regeringen förtydligar nu skyddet för djur, växter och natur i Natura 2000-områden. Detta är ett led i regeringens arbete att stärka skyddet för den akut hotade småvalen tumlare i Östersjön.

Det finns bara några hundra individer kvar av den akut hotade populationen av tumlare i Östersjön. Tumlaren fanns i stort antal fram till slutet av 1800-talet och har därefter minskat drastiskt till följd av jakt och miljögifter.

Som ett led i att förbättra skyddet för tumlaren förtydligas nu reglerna om Natura 2000-områden. Myndigheterna är skyldiga att skydda såväl livsmiljöer som växter och djur i Natura 2000-områdena. Åtgärder för att skydda tumlaren bidrar samtidigt till en förbättrad havsmiljö.

Tumlaren omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att Sverige har ett ansvar att skydda arten, bland annat genom att peka ut särskilda skyddade områden, så kallade Natura 2000-områden.

Genom regeringens beslut tydliggörs:

  • att myndigheternas skyldighet att vidta åtgärder för att skydda Natura 2000-områden också innefattar en skyldighet att förhindra att skyddade livsmiljöer försämras och att skyddade arter utsätts för en betydande störning, och
  • att myndigheternas skyldigheter avseende Natura 2000-områden även gäller i Sveriges ekonomiska zon.

Källa: Regeringskansliet