Budgetminskning påverkar lokal satsning och friluftsliv

Unna Rältastugan Foto: mats hagwall/unsplash

Minskad finansiering för lokal satsning och friluftsliv när medel för värdefull natur fördelas. Beslut om bidragsfördelning till länsstyrelserna för åtgärder av värdefull natur togs den 25 januari. Den låga budgetnivån påverkar negativt naturvårdsarbetet och möjligheterna att bevara biologisk mångfald.

− Vi ger mer pengar för våtmarker och mot invasiva främmande arter i linje med regeringens satsningar. Vi har dock tvingats prioritera bort annat. Resurserna till skötsel av skyddad värdefull natur är nu lägre än på många år och kommer att ge negativa effekter på biologisk mångfald och besökares naturupplevelser runt om i landet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen.

Områden som får minskade medel under 2024:

  • Verksamheten inom naturum
  • Insatser för byggnader och anläggningar i naturreservat
  • Insatser för hotade arter
  • Restaurering av ängs- och betesmarker
  • Länsstyrelsernas insatser vid förekomst av rovdjur
  • Bidrag till kommunala naturvårdsprojekt (LONA)

− Det kommer inte heller ges något bidrag till nya lokala naturvårdssatsningar eller projekt. Inom LONA är det endast pågående projekt som får medel i år. Friluftsliv prioriterar vi lägre för att kunna värna skötsel av värdefulla arter och naturtyper, säger Maria Widemo, chef för artenheten.

Budgetnivån och fördelningen påverkar även sysselsättningen, med konsekvenser för entreprenörer, konsulter och myndigheter. År 2022 genomförde över 6000 leverantörer uppdrag med finansiering från anslaget, och antalet leverantörer för 2023 presenteras i slutet av mars.

Ökningen av budgeten för skydd av värdefull natur med 500 miljoner kr under 2024 skapar möjligheter för markägare att erhålla ersättning för att bevara viktiga miljöer. Denna ökning stödjer skapandet av naturreservat för biologisk mångfald och friluftsliv. Det är dock viktigt att notera att om det inte görs ytterligare satsningar kommer anslaget att minska igen från 2025, efter att tidigare investeringar avslutats år 2024, enligt Claes Svedlindh.