Segeparken i Malmö står klar

Segeparken med dammen och dess uppväxta parkmiljö. Foto: Pierre Ekman

Segeparken som ligger i anslutning till bostadsområdet Sege Park, är nu upprustad och klar. Parken som har funnits i snart hundra år har fått nya funktioner som lekplats, grillplats, hundrastgård och en toalett. Det har också planterats nya växter och träd.

Segeparken har en lummig och uppväxt parkmiljö som anlades redan på 1930-talet, delvis tillsammans med patienter på dåvarande Östra sjukhuset. I den nya Segeparken har det skapats flera mötesplatser enligt önskemål från barn och unga i området. På plats finns nu en ny lekplats med naturtema, grillplats intill dammen och en hundrastgård. En toalettbyggnad i anslutning till lekplatsen har också tillkommit.

– Det är kul att det är just parken som är först att bli klar nu när boende har börjat flytta in i Sege Park. Målet är att både vuxna och barn ska ha glädje av dessa platser i sin vardag och kunna mötas här på olika sätt, säger Elin Einarsson, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret.

Hela Sege Park har ett tydligt fokus på hållbarhet och parken är inget undantag. För att skapa en stor biologisk mångfald har de stora träden bevarats, holkar för fåglar och fladdermöss har satts upp, död spillved fått ligga kvar, gräsmattor förvandlats till äng och mer blommande buskar och träd har planterats för att gynna insekter och djur. Det skapas också plats för områdets regnvatten i parkens mitt där en skålad gräsyta fördröjer stora regn.

bild
En skymt av lekplatsen sett inifrån träden i östra delen av parken. Foto: Sara Kapusta

Lekplats med kojor, ekollon och skogsdjur
På den nya lekplatsen kan barn leka omgivna av skog och grönska. Lekytorna har en naturnära utformning med mjuk träflis, klätterställning i trä utformade som kastanjer och ekollon samt ett högt torn där man kan blicka ut över trädkronor och fågelholkar. I skogsbrynet, bland de stora träden, finns inte bara en stor trädkoja utan även en labyrint av rishäckar och en utmanande hinderbana.

– Vi har velat förstärka naturkänslan, för att detta är en av få platser i Malmö där känslan av bokskog infinner sig. Därför har vi valt att placera lekplatsen precis intill skogen för att leken också ska fortsätta bland träden, säger Elin Einarsson.

bild
Vy från lekplatsen som breder ut sig i skogsdungen. Foto: Sara Kapusta

En mer tillgänglig parkmiljö
För att öppna upp Sege Park mot de områden som finns runt omkring, har det satsats på bättre gång- och cykelstråk i hela parken. Genom skogsridån finns ett asfalterat stråk med ny belysning. Detta för att öka både tillgänglighet och trygghetskänsla. Arbetet har också resulterat i att tidigare stängsel har plockats bort och fler ingångar till parken har skapats.

bild
Ritning över Sege Park och dess planerade grönområden. Ritning: Malmö stad

Området fortsätter att utvecklas
Sege Park är mitt i en händelserik fas där ett flertal olika byggentreprenader är i gång och bostadshus färdigställs. Förutom de som har huserat i MKB:s studentboende de senaste tjugo åren bebos nu Sege Park av hundratals nyinflyttade då 320st bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter är klara. Ytterligare ett 80-tal bostäder färdigställs under året och cirka 400 som byggs nu beräknas vara klara år 2024 och 2025.