Ytterligare steg tas för att stärka idrotten i Lund

Idrottsstråket ligger i de södra delarna av Lunds tätort. Foto: Lunds kommun

Bollhuset, centrala idrottsplatsen, Arenan, Höjeådalen, Källbybadet, Högevall och Idrottshallen – idrott, rörelse och rekreation står redan i fokus i Lunds centrala och södra delar. Nu tas nästa steg: Genom Idrottsstråket blir idrottens samlade behov styrande för den fortsatta planeringen av området. I dag beslutade kommunstyrelsen om ett samordnat projektdirektiv för utvecklingen.

– Nu tar vi ytterligare steg för att stärka idrotten i Lund. Med ett samlat grepp kring Idrottsstråket skapar vi en stark idrottsnod där vi tillsammans med idrottslivet kommer att skapa bra förutsättningar för både bredd- och elitidrotten att fortsätta växa och utvecklas, säger Sebastian Jaktling (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Direktivet rymmer bland annat en övergripande ambition att stärka Lunds profil som idrottsstad. Det rymmer även fem prioriterade inriktningar för den fortsatta planeringen av stråkets utveckling. Genom satsningar på idrott, rörelse och rekreation i sammanhängande attraktiva och trygga stadsmiljöer med höga krav på hållbara lösningar vill kommunen genom Idrottsstråket vara en föregångare inom hållbar stadsutveckling. Syftet är att möta lokala och regionala behov som bland annat lokalförsörjning för elit- och skolidrotten, och samtidigt skapa en attraktionspunkt för såväl lundabor som för nationella och internationella besökare.

Förutom redan existerande arenor och områden inkluderar planerna för Idrottsstråket bland annat den kommande stationen i Klostergården, en möjlig framtida etablering av Nationellt Centrum för Idrott och Folkhälsa (NCIF) och kringliggande park- och grönytor. Plats för bostäder och näringsliv inkluderas också, i samspel med idrotten. Genom mer levande miljöer med folkliv året om och på dygnets olika timmar blir området därmed en trygg punkt för lundaborna.

– I en växande stad vill vi tillgodose behov av såväl elitidrott som rekreation och aktiviteter på bredden för att gynna folkhälsan, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör.

Områdets gröna värden är en tillgång som ska bevaras och utvecklas. En tydlig koppling till Höjeådalen eftersträvas för att stärka tillgängligheten till friluftslivet. Planeringen påbörjas direkt och stråket ska växa fram över tid. Den slutliga geografiska avgränsningen och förslag på fördelning och utformning av ytor inom området kommer att förtydligas efterhand som arbetet pågår.