Tengbom ritar förstudie för idrottsstad i Östervångsparken, Trelleborg

Illustration: Tengbom

Tengbom har gjort en förstudie för en idrottsstad för Trelleborgs kommun, i området runt Östervångsparken. Förstudien visar hur kommunen kan skapa en ny stadsdel för idrott och hälsa med plats för ett nytt badhus, en skola med idrottsprofil och bostäder. Söderslättshallen föreslås byggas ut med ytterligare en isyta och Vångavallen ersättas med en ny arena.

Bakgrunden till idéen om idrottsstaden är breddidrottens behov av fler isytor, att badhuset är uttjänt och i behov av renovering samt att den befintliga fotbollsanläggningen Vångavallen inte uppfyller kraven för elitarenor eller möter behoven i vardagen.

– Pandemin och energikrisen har slagit hårt mot tillgången till idrottshallar, säger Christer Blomqvist, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom. Arenor och idrottsanläggningar, stora som små, är en viktig plats för samhällsarbetet med sociala utmaningar som otrygghet och utanförskap. Framförallt är det viktigt att värna ungas tillgång till idrottshallar och möjlighet till rörelse.

I förslaget ingår även nya bostäder längs med Östervångsvägen och en skola med plats för 600 elever. Alla anläggningar binds samman med stråk för gång- och cykeltrafik, medan bilparkering samlas i ett mobilitetshus. Tengbom har också hittat en lösning för att bevara Östervångsstadion och möjligheten att utöva friidrott i området.

– Ambitionen har varit att hitta ett effektivt nyttjande av en ny arena som möjliggör verksamhet de flesta dagar på året, och inte bara fotboll, säger Mattias Hägg, enhetschef för exploatering och strategisk lokalförsörjning i Trelleborgs kommun. Förslaget med en skola har funnits med i arbetet på så sätt att en skola är den mest ytkrävande verksamheten vi har att planera för. Finns det plats för en skola i förslaget kan vi få in alla andra möjliga användningsområden.

I Tengboms förslag behöver skolan ingen egen matsal utan den använder arenans restaurang. Arenans publika pausytor som annars bara används vid tävlingar kan fungera som bra och skyddade rastytor för skolan. Skolan får också tillgång till flera idrottsytor. En skola ökar också den mänskliga närvaron i området, vilket skapar trygghet och möten mellan människor.

– Synergieffekter är till exempel att det blir enklare för en familj med en samlingsplats för olika aktiviteter och det blir också ett bra underlag för kollektivtrafik, kaféer och försäljning, säger Christer Blomqvist. Vi ser också energivinster: ett badhus har ett stort värmebehov och en ishall har ett värmeöverskott. Att jobba med multihallar på det här sättet skapar både ekonomisk lönsamhet och hälsovinster.

En tom anläggning är dyr men en anläggning som fylls av olika aktiviteter dagar och kvällar, helger och vardagar gör stor nytta och är effektiv. Det finns inga beslut om en skola i idrottsstaden än. Nästa steg i processen är en detaljplan för området.

bild
Skiss:Tengbom