Boverket ger stöd till Upplands-Bro för utveckling av park med naturpedagogik

Foto: Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har sökt och beviljats 725 000 kronor från Boverket för utvecklingen av Finnstaparken i Bro. Pengarna är en del av satsningen ”gröna och trygga samhällen”, och ska gå till att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Vi är väldigt glada över att kunna göra denna satsning. Genom att utveckla den gröna infrastrukturen och öka ekosystemtjänsterna i området skapas förutsättningar för aktivitet och rörelse. Vi vill även uppmuntra till lekfull vistelse i naturen samt ge plats för lugn och rekreation i de boendes närmiljö, säger Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun.

Platsen för åtgärderna är Finnstaparken, ett ca 5 hektar stort grönområde. Kommunen äger och förvaltar marken som består av en bollplan och en mindre skog omgärdad av något sluttande, klippta gräsytor. Runt parken finns rikligt använda gång- och cykelvägar men nyttjandet av grönytorna är låg och den upplevda otryggheten är hög

bild
Bild: Upplands-Bro

– Denna plats upplevs som otrygg men utgör också ett möjligt attraktivt grönt stråk genom Bro. Samtidigt som vi skapar gröna mötesplatser förbättras områdets mikroklimat och robusthet vid kommande klimatförändringar. Centrala Bro utvecklas genom förtätning med bostäder och arbetsplatser. Därför är föreslagna åtgärder extra viktiga, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun.

Projektet handlar om att utveckla en mötesplats med naturlek bestående av återbrukat material, röjning och gallring för att skapa en tryggare miljö och gynna biologisk mångfald samt plantering av träd, buskar, ängsblommor och perenner. Projektets detaljer tas fram i samverkan och dialog med de boende i området.

– Genom att gestaltningen är ett samverkansprojekt så bidrar Finnsta kollektivt till att områdets värden och identitet stärks och utvecklas. Trygghet, trivsel och framtida skötsel av platsen gynnas också av att skolelever, boende och verksamma i området är medskapare i sitt närområde, det är ju de som platsen är till för, säger Fredrik Kjos.

Utvecklingen av Finnstaparken görs inom Omdaning Bro. Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog forma framtidens hållbara småstad.