Nyinvigning av Åkeshovs arboretum

Foto: Stockholms stad

Under 2020–2021 har Åkeshovs arboretum rustats upp. I parken finns idag 64 olika trädarter varav 21 är sparade från när parken anlades 1998. 

Åkeshovs arboretum är en pedagogisk park som även fungerar som entré till Judarskogens naturreservat. Förutom 64 olika trädarter finns även örter, buskar och lökväxter i arboretum som tillsammans med träden främjar de pollinerande insekterna och fågellivet. Samlingar av stockar och död ved, så kallade faunadepåer, ger förutsättningar till ett mer varierat insektsliv och att den biologiska mångfalden på platsen ska öka. Variation av arter ger en stabilare natur som är mer motståndskraftig mot till exempel sjukdomar.

Arbetet med att rusta upp Åkeshovs arboretum har pågått mellan 2020 och 2021. Staden har gjort en rad åtgärder som tillsammans skapat en mer inbjudande och pedagogisk plats. Målet med projektet var bland annat att:

  • Visa en stor variation av barr- och lövträd
  • Skapa en pedagogisk plats för skolelever och allmänheten
  • Skapa en möjlig entré till Judarskogens naturreservat
  • Skapa en trevlig parkmiljö för vistelse

Över 40 nya träd har planterats under projektet. Vid träden finns skyltar som beskriver arterna med tydliga instruktioner om var den nyfikne kan läsa mer.

Under projektet har också en rad åtgärder gjorts för att skapa en plats som är trevlig att vistas på. Entrén har gjorts tydligare och nu är också Åkeshovs arboretum en naturlig ingång till Judarskogens naturreservat. Promenadstråk som leder besökare på en tour genom platsen har skapats. I arboretet har också fler bänkar placerats ut och en samlingsplats med vindskydd har byggts för att kunna passa utbildningar och annan undervisning.