Nu fortsätter arbetet med utvecklingen av Överjärva gård

Pressbild: Solna stad/ ViaTT

Överjärva gård ska vara en sammanhållen natur- och kulturmiljö, där byggnaderna fylls med ett spännande innehåll som både anknyter till platsens historia och speglar samtiden. Gården ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål för alla Solnabor, inte minst närboende i Nya Ulriksdal och Järvastaden.

Nu fortsätter arbetet med att förverkliga den vision av utvecklingen av Överjärva gård, som kommunstyrelsen beslutade om för drygt två år sedan. Inriktningen för det fortsatta arbetet godkändes av kommunstyrelsen den 15 juni 2020.

– Med stadens vision för Överjärva gård skapar vi ett attraktivt besöksmål med verksamheter som utgår från viktiga kulturhistoriska värden, men också platsens potential för lärande och berikande upplevelser, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Överjärva gård är en unik och omtyckt plats i Solna – och ska fortsätta vara det. Såväl upprustningen av Vinterträdgården som samarbetet med Solna naturskola bidrar till utvecklingen av gården, säger Bernhard Huber, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Närhet till Nya Ulriksdal och Järvastaden

Överjärva gård utgör en viktig natur- och kulturmiljö i Solna. Målsättningen är att utveckla gården till ett attraktivt besöksmål som lockar besökare från hela Solna, inte minst boende i Nya Ulriksdal och Järvastaden – två prioriterade utvecklingsområden som angränsar till Överjärva gård, där bland annat nya bostäder, ny skola och idrottsplats växer fram.

Verksamheter som anknyter till gårdens historia

Utbudet av verksamheter och aktiviteter på Överjärva gård ska utvecklas. Inriktningen är att utbudet ska anknyta till gårdens historia, med till exempel matbod, antikviteter, byggnadsvård och trädgård. Även möjlighet till att etablera café, restaurang och konferens undersöks. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att arbeta med utvecklingen av gården som kulturmiljö och besöksmål. Förvaltningen ska även ansvara för samordning av arrangemang och evenemang på gården, till exempel julmarknad och midsommarfirande. Potential finns även att utveckla hästverksamheten, som komplement till övriga djur på gården.

Samarbete med Solna naturskola för barn och elever

Ambitionen är att Solna naturskola ska vidareutvecklas på Överjärva gård, som kunskapsresurs inom natur, miljö och hållbar utveckling för barn och elever på förskolor och skolor i Solna. Under våren har samarbetet mellan staden och Solna naturskola stärkts genom en ny fritidsverksamhet som etablerades utomhus – en aktivitet som tillkom när naturskolans kurser ställdes in till följd av coronapandemin. Nu ska samarbetet utvecklas för att skapa ett ännu bättre komplement till undervisningen.