Delar av Tyresta naturreservat säljs till Naturvårdsverket

Bild: Wikimedia

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Stockholms stad om att köpa en del av Tyresta naturreservat. I området finns höga naturvärden och köpet tryggar möjligheterna att fortsätta göra hela området kring Tyresta tillgängligt för naturupplevelser.

 

Tyresta naturreservat angränsar till Tyresta nationalpark som sedan tidigare ägs av Naturvårdsverket. I området som Naturvårdsverket köper ingår bland annat mark kring Åva gård och Spirudden i Tyresö kommun. Området kring Åva har höga naturvärden och är ett välbesökt utflyktsmål. Naturvårdsverket äger redan idag stora delar av naturreservatet. 

– Vi säkrar nu en fortsatt god och effektiv förvaltning av Tyresta nationalpark och naturreservat och av de höga naturvärdena i området. I ett längre perspektiv ser vi att behov och efterfrågan på tätortsnära naturområden kommer fortsätta att öka. Vi tryggar nu möjligheterna att göra området kring Tyresta och Åva tillgängligt för naturupplevelser och även kunna kanalisera ett större besökstryck till nationalparken och reservatet i framtiden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket övertar befintliga upplåtelser

Markområdet överlåts från Stockholm stad till staten, genom Naturvårdsverket. Markanvändningen i område kommer inte att ändras och fastigheterna kommer även fortsättningsvis att ingå i Tyresta naturreservat med de föreskrifter som gäller för reservatet. De upplåtelser som Stockholm stad tidigare har tecknat för bland annat småbåtshamnar och campingplats övertas av Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket köper marken och de byggnader och anläggningar som tillhör fastigheterna för 30 miljoner kronor. Köpet är beroende av att fastighetsnämnden i Stockholm stad godkänner försäljningen genom beslut som ska vinna laga kraft, samt att regeringen godkänner köpet. Efter de besluten kan tillträde ske den 2 november.