Plan för området söder om Wieselgrensplatsen tas fram av Norconsult

Foto: Norconsult

Norconsult har tagit fram planhandlingar och övergripande struktur för ombyggnationen av området söder om Wieselgrensplatsen i Göteborg på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen rymmer en ny simhall, ny ishall samt ett nytt närsjukhus.

Detaljplaneområdet är beläget på Hisingen några kilometer nordväst om Göteborgs centrum. Inom planområdet finns en ishall och en simhall som behöver ersättas. I området finns även Bravida arena, som uppfördes 2015 enligt Svenska Fotbollförbundets krav för allsvenska arenor. I planförslaget ingår även ett nytt närsjukhus som ska ersätta ett befintligt sjukhus vid Wieselgrensplatsen samt en ny parkeringsanläggning.

– Det handlar om verksamheter som nyttjas av många och som behöver uppdateras för att möta dagens behov. Syftet har också varit att få till inbjudande miljöer i anslutning till bebyggelsen. Mellan byggnaderna kommer det bli rörelsestråk och olika spontanidrottsytor, platser för aktivitet samsas med väl tilltagna gröna ytor som kan bidra med ekosystemtjänster och biologisk mångfald, säger Karin Edeskog, ansvarig planhandläggare på Norconsult.

En central del i arbetet har varit att hitta en fungerande struktur för området och verksamheterna på platsen. Utöver planarkitekter har även landskapsarkitekter och arkitekter från Norconsult medverkat i projektet. Strukturen för planområdet har bearbetats under planarbetets gång och ett flertal lösningar har utarbetats och analyserats utifrån en rad aspekter.

– Området behöver vara anpassat för att tidvis kunna hantera stora flöden av besökare, exempelvis vid matchtillfällen. Närsjukhuset har krav kopplat till säkerhet och framkomlighet för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Intentionerna har varit att möjliggöra för närsjukhuset att kunna bedriva sin verksamhet på kort sikt men även ha en robusthet inför eventuella framtida behov, säger Karin Edeskog.

Planförslaget innebär att befintliga markparkeringar bebyggs och parkering för verksamheterna föreslås lösas i ett gemensamt parkeringshus i området. En utmaning kopplat till detta har varit att planera för hantering av det skyfallsvattnen som idag samlas på parkeringsytorna och inom utomhusbadet.

– Vi har bland annat gjort en skyfallsutredning och tagit fram ett förslag som bygger på att torgytor och park kan fungera som skyfallsmagasin, säger Karin Edeskog.

Norconsults uppdrag var att ta fram detaljplanehandlingar fram till samråd. Samrådstiden pågår från 7 december till och med 31 januari 2023.