Mötesplatsen för dig inom sport- och fritidsbranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Nyréns utvecklar Malmös nya stadsdelspark i Hyllie

Bild: Nyréns.
Bild: Nyréns.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 31 aug 2018

Nyréns har i samarbete med Ekologigruppen vunnit tävlingen för Malmös nya stadsdelspark i Hyllie. Förslaget visar hur parken med omgivande gaturum kan bli ett dynamiskt, grönt nav för stadsdelen, samlat kring platser för odling, kultur, skapande och naturfascination. Parken utformas i tre etapper med start i områdets norra del.

Där föreslås bland annat ett kombinerat växthus/café/kulturell mötesplats – Parkens hjärta – med tillhörande fruktträdgård, soltrappa och ytor för odlingsexperiment. Tävlingsförslaget utgår från ett tydligt fokus på stadens och naturens föränderlighet och visar på möjligheterna att använda denna kraft för att åstadkomma höga biologiska värden och samtidigt sätta delaktighet och skaparglädje i centrum för parkupplevelsen.

Juryn skriver i sitt utlåtande: 

"Förslaget visar på styrkan med att skapa kvaliteter och aktiviteter tidigt så att parken kan börja användas och komma till nytta direkt. Samtidigt finns modet att låta delar av parken få vara lugna områden med träd och grönska som får växa fram på sikt. Parken är robust och har förutsättningar att utvecklas efter hand som Hyllie och världen förändras. Juryn anser därför att - Framtiden park är aldrig färdig - har bäst förutsättningar att möta Malmöbornas behov av en ny, stor och rekordgrön park”

I förslaget ges stor plats för medskapande och bemannade aktiviteter. På så sätt skapas engagemang på personnivå – parken blir en förankrad, gemensam plats för möten, kunskap och upplevelser. Aktiviteterna genomförs som en integrerad del i den kreativa skötseln och etappvisa utvecklingen av parken.

Målsättningen är att bygga upp och lämna över ett välfungerande arbetssätt, samt etablerade samarbeten med stadens övriga förvaltningar och föreningsliv. Förslaget är på så sätt inte bara ett gestaltningsförslag, utan en färdplan till en levande och dynamisk stadsdelspark som innebär lika mycket omtanke för framtida evenemang, medskapande, tillfälliga ytor och vegetationens livscykler, som etableringsinstruktioner.

Parkens yta är totalt 64 000 kvadratmeter. I uppdraget ingår även utformning av en temalekplats, ytor för dagvatten och skyfallshantering, samt omgivande gaturum. Byggstart för etapp 1 beräknas våren 2020.

Bakgrund

Under hösten 2017 utlystes en tävling för utformandet av en ny stadsdelspark i Hyllie i södra Malmö. Området är ett av stadens största utbyggnadsområden med en planerad framtida omfattning på ca 12 000 bostäder och lika många verksamheter. Detta ställer höga krav på utbudet av välfungerande offentliga platser för möten och rekreation. Stadsdelsparken efterfrågas utformas som en ”framtidens park”, den ska ha samma dignitet som parkerna i innerstaden och utgöra ett naturligt besöksmål för alla Malmöbor.

 

Team

Ansvariga: 
Karin Larsson (landskapsarkitekt/stadsplanerare Nyréns)
Stina Linder (landskapsarkitekt, Ekologigruppen, underleverantör)

Handläggare:

Emma B Jones (landskapsarkitekt Nyréns)
Hanne Nilsson (landskapsarkitekt Nyréns)

Medverkare:

Juho Riikonen (landskapsarkitekt/humangeograf Ekologigruppen)

Specialister Nyréns:

Åsa Samuelsson (planarkitekt, specialist jämställdhet och social hållbarhet)
Andreu Taberner (visualiserare)
Karim Nabil (visualiserare)

Specialister Ekologigruppen:

Ulrika Hamrén (biolog/geovetare, specialist biologisk mångfald)
Emil Åsegård (naturvårdsbiolog, specialist ängsvegetation)
Siri Wahlström (civilingenjör inom ekosystemteknik, specialist vattenresurshantering)

Specialister övriga:

Marcus Abrahamsson (arkitekt/inredningsarkitekt, Marcus Abrahamsson Arkitektur AB, specialist konstruktion av byggnader/artefakter)
Peter Linder (trädgårdsingengör Linders plantskola, specialist växtval)
Bertil Göransson (Luxera, ljusdesign)

Annons